SHILLA MONOGRAM 바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

Current location : > Chính sách Điều hành Video

Chính sách vận hành thiết bị xử lý thông tin hình ảnh

Shilla Hotel (sau đây gọi là"công ty") xin thông báo tới quý khách về cách thức sử dụng hay lưu giữ đối với những thông tin hình ảnh thuộc sở hữu của Công ty, thông qua chính sách vận hành – quản lý thiết bị xử lý thông tin hình ảnh.

1. Căn cứ và mục đích lắp đặt các thiết bị xử lý thông tin hình ảnh

Công ty cài đặt và vận hành các thiết bị xử lý thông tin hình ảnh hoặc video cho các mục đích được liệt kê dưới đây theo Điều 25 khoản 1 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân:

- An toàn cơ sở và phòng cháy chữa cháy

- Phòng chống tội phạm vì sự an toàn của khách hàng (trường hợp lắp đặt tại bãi đỗ xe)

- Phòng chống trộm cắp xe hơi

※ Tại bãi đỗ xe có quy mô 30 xe ô tô trở lên, các thiết bị xử lý thông tin hình ảnh hoặc video có thể được lắp đặt dựa trên Điều 6 khoản 1 Quy tắc thi hành Đạo luật về bãi đỗ xe.

2. Phương pháp và địa chỉ xác minh thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân

Khách hàng có thể yêu cầu người quản lý lưu trữ thông tin khi muốn xem hay xác minh thông tin hoặc video cá nhân của mình còn tồn tại hay đã được xóa đi. Tuy nhiên, có giới hạn đối với Thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân mà khách hàng được ghi lại hoặc có mục đích rõ ràng cần hỗ trợ khẩn cấp cho liên quan đến tính mạng hay lợi ích về thể chất hoặc tài chính của người sở hữu thông tin. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin về hình ảnh hoặc video bằng cách đến bộ phận phụ trách sau khi đã thông báo trước cho người quản lý lưu trữ thông tin hoặc người phụ trách được đề cập ở trên (theo Khoản 3).

3. Các hành động dựa trên yêu cầu xem thông tin về hình ảnh hoặc video của chủ sở hữu

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và không do dự nếu nhận được yêu cầu truy cập hoặc kiểm tra sự tồn tại hay xóa bỏ đối với các thông tin hình ảnh cá nhân. Những trường hợp sau đây có thể bị từ chối yêu cầu truy cập thông tin hình ảnh cá nhân của chủ thể thông tin. Trong trường hợp này, người chịu trách nhiệm quản lý sẽ thông báo lý do từ chối bằng văn bản đến chủ thể thông tin trong vòng 10 ngày.

  • - Trường hợp đã quá thời hạn bảo lưu và phải hủy bỏ thông tin hình ảnh cá nhân.
  • - Trường hợp có nguy cơ xâm phạm cuộc sống riêng tư của người khác khi thực hiện các biện pháp cần thiết đối với yêu cầu truy cập thông tin.
  • - Các trường hợp khác có lý do chính đáng để từ chối yêu cầu truy cập của chủ thể thông tin.

4. Hành động đảm bảo an toàn cho thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân

Thông tin về hình ảnh hoặc video do Công ty xử lý được duy trì an toàn bằng cách sử dụng mã hóa và các tác vụ khác. Hơn nữa, Công ty thực hiện phân cấp thẩm quyền truy cập thông tin cá nhân như một biện pháp hành chính để bảo vệ thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân. Công ty cũng ghi lại ngày và thời gian của thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân với mục đích ngăn chặn việc giả mạo đối tượng và thời điểm của thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân. Ngoài ra, Công ty còn lắp đặt các thiết bị khóa để lưu trữ thông tin về hình ảnh hoặc video cá nhân một cách an toàn.

5. Thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân

Chính sách này dành cho việc vận hành hoặc bảo trì các thiết bị xử lý thông tin về hình ảnh hoặc video, được ban hành vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Công ty sẽ công khai hoặc thông báo về nguyên nhân và chi tiết nội dung thay đổi thông qua trang web chính thức ít nhất bảy ngày trước khi thực hiện chính sách bổ sung, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa đối với những thay đổi trong đạo luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật.

- Ngày công bố : 13/05/2020
- Ngày thực hiện : 13/05/2020

Shilla Monogram Quangnam Danang, Lac Long Quan, Dien Ngoc, Dien Ban District, Quang Nam Province, Vietnam, +84-235-625-0088