SHILLA MONOGRAM 바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

현재 페이지 위치 : > 소개 > 오시는 길

오시는길

신라모노그램 다낭 지도
[주소] SHILLA MONOGRAM QUANGNAM DANANG, Lac Long Quan, Dien Ngoc, Dien Ban District, Quang Nam Province, Vietnam [대표전화] +84-235-625-0088
교통편
공항에서 택시 이용시 약 30분 소요(17km)
공항 픽업 & 센딩 서비스
픽업 & 센딩 서비스는 컨시어지로 문의해 주시기 바랍니다.(concierge@danang.shillamonogram.com)
Shilla Monogram Quangnam Danang, Lac Long Quan, Dien Ngoc, Dien Ban District, Quang Nam Province, Vietnam, +84-235-625-0088